2006-10-16

பூ

பூட்டாத வீட்டொன்றில்
பூவொன்றுள்ளது
யாரும் பார்காத நேரத்தில்
கல்லாகி போனது
கள்ளனை நினைத்தாலே
மறுபடி மணக்குது.

First of all, ennoda araikurai kavithaya mannikavum. It is long time since I write in Tamil, so there can be sorpizhai, porutpizhai and any other pizhais!

If you think, it is about a girl fell in love; nope that is not my intention. This one came into my mind, after reading Hamsa's article about death

2006-10-15

Everything boils down to nothing

In Number system, for any positive number, there is a corresponding negative number. what is the sum of all numbers. Zero ?

Also have you wonder there can not be positive without negative, and viceversa. Though look like enemies, Without one, the other can not live! But zero lives all by its own.

Wei Wu Wei, In his "Ask the Awakened " explains void as given below:
"The Void is not of the nature of a black abyss or a bottomless pit. Rather is its nature 'vast and expansive like space itself'. It is apprehended as 'serene, marvelous, all-pure, brilliant and all-inclusive'. Above all does it partake of the nature of light. And it is not anything. For Void is Mind Itself, and Mind Itself is Void".

Free will Vs Destiny

If destiny is 100% true, then we don't have to worry abt any thing. after all we are pre-programmed chips, even if we murder, we are not responsible, but the Fate or God!

If free-will is 100% true, then also it is fine. I don't have to care about anybody else. If I am good enough to make a mistake and cover it, I am fine. fittest of the survival. The only thing, is I have to be fittest.

but real life show neither of it. it shows intermingled effect of both.

When one disciple asked Mohamed about this,

Mohamed asked him to raise one of his leg. Disciple raised his right leg. Then Mohamed asked him to raise his left leg. Disciple got confused and asked back, how is it possible?.

Mohamed told him, "When I asked u first time to raise one of ur leg, you could have raised ur left leg. That is ur free-will. Once u have used ur free will, ur other leg got rooted with the earth or destiny ".

2006-06-30

Refuge

Danush kodi sea waters are more saltier from the tears of the srilankan tamil refugees.

Danush kodi - An Indian border closer to Srinlanka.

Watching!

Imagine you are watching the world and the world moves in slow motion (as in movies). Are you fast or slow ?

If the answer is slow:
World is moving slowly w.r.t. you. so you are not slower.

If the answer is fast:
You are watching and you know you can not be faster to watch !

If the answer is while watching you are neighther fast nor slow:
Is n't it amazing, we can see slow motion real time world by just watching ?

It is upto you whether you want to feel or understand!

2006-05-16

திருப்பாவை : Thiruppavai

அங்கண் மாஞாலத் தரசர் அபிமான
பங்கமாய் வந்துநின் பள்ளிக்கட் டிற்கீழே
சங்கமிருப் பார்போல் வந்துதலைப் பெய்தோம்;
கிங்கிணி வாய்ச் செய்த தாமரைப் பூப்போலே,
செங்கண் சிறுச்சிறிதே எம்மேல் விழியாவோ?
திங்களும் ஆதித்தியனும் எழுந்தாற் போல்,
அங்கணி ரண்டும் கொண்டு எங்கள்மேல் நோக்குதியேல்
எங்கள்மேல் சாபம் இழிந்தேலோ ரெம்பாவாய்.

அழகிய அகன்ற உலகத்து அரசர்கள் அகங்காரம் குலைந்து
உன்னுடைய அரியணையின் கீழே கூடியிருப்பது போல
நாங்களும் நெருங்கி வந்துள்ளோம்.
சலங்கையின் மணியைப் போல, பாதி திறந்த தாமரைப்பூ என்னும்படி
உன் கண்கள் சிறுது சிறுதாக எங்கள் மேல் விழிக்கலாகாதோ ?
சந்திரனும் சூரியனும் உதித்தாற் போல
அழகிய இருகண்களாலும் எங்களைப் பார்த்தால்
எங்கள் பாவங்கள் தொலைந்து விடும்.

Like the great kings of the wide world,
who came in hordes and stood humbly at your bedstead
we have come to you.
O lord will you not look at us, with your exquisite eyes
resembling the half-blown lotus similar to dancers ankel bells.
May the gaze of your two eyes fall upon us
like the sun and the moon risen together.
May the curse of sins on us be lifted.

நன்றி: தேசிகன்.காம்

Reservation

http://ia.rediff.com/news/2006/may/16inter2.htm?q=sp&file=.htm

(Also read the comments in the above link)

Krishna has 10 kids and went out of country for 10 years leaving behind a huge source of food. Two of his kids started dominating others and started to eat most of the food in the house, leaving the other eight starving to major extent. The eight kids become weak, so weak to the extent that they could not even eat what they were supposed to eat. If this continues, they will eventually starve to death. His father returned home. He ordered the two guys can eat upto 50% of the food and leave the rest to 8 guys. ofcourse the two will be affected temporarily, as they each use to eat 40% of the total food. Is Reservation bad ?

2006-04-26

வெட்கம் கெட்டவள்

வெட்கம் கெட்டவள்
என்று சொல்லத் தோன்றினால்
ஞாபகம் கொள்
என் வெட்கம் கேட்டவன்
நீ என்று

-தபு சங்கர்

2006-04-15

Meditation


Selflessness

What is Selflessness? I guess, it is doing any act without thinking about my *fruit in doing that. Is it possible for us to do good deeds, without self-satisfaction or deeply thinking inside that it will be counted towards "ticket to heaven" or karma. What I am trying to say is even doing for others by sacrificing your self interest., Self manifests.

Why do we cry when our beloved ones are dead ? . Is it b'cos our "self" is going to miss the good "*fruits" from them?. It again manifests, normal human is selfish.

*fruits - Anything that makes/made you happy.

Does karma or rebirth matters?

Hinduism and Buddhism supports the rebirth. Let us assume, rebirth is true. We generally don't realize what happened in previous births. Then what is the use of cause and effect of karma or rebirth ?

If I am not even going to know what I have done and what I am now, then either rebirth is not true or the thing that rebirths is really not what I am now thinking as "I". so without realizing "What Iam?", does rebirth really matters ?