2006-04-26

வெட்கம் கெட்டவள்

வெட்கம் கெட்டவள்
என்று சொல்லத் தோன்றினால்
ஞாபகம் கொள்
என் வெட்கம் கேட்டவன்
நீ என்று

-தபு சங்கர்

2006-04-15

Meditation


Selflessness

What is Selflessness? I guess, it is doing any act without thinking about my *fruit in doing that. Is it possible for us to do good deeds, without self-satisfaction or deeply thinking inside that it will be counted towards "ticket to heaven" or karma. What I am trying to say is even doing for others by sacrificing your self interest., Self manifests.

Why do we cry when our beloved ones are dead ? . Is it b'cos our "self" is going to miss the good "*fruits" from them?. It again manifests, normal human is selfish.

*fruits - Anything that makes/made you happy.

Does karma or rebirth matters?

Hinduism and Buddhism supports the rebirth. Let us assume, rebirth is true. We generally don't realize what happened in previous births. Then what is the use of cause and effect of karma or rebirth ?

If I am not even going to know what I have done and what I am now, then either rebirth is not true or the thing that rebirths is really not what I am now thinking as "I". so without realizing "What Iam?", does rebirth really matters ?