2006-05-16

திருப்பாவை : Thiruppavai

அங்கண் மாஞாலத் தரசர் அபிமான
பங்கமாய் வந்துநின் பள்ளிக்கட் டிற்கீழே
சங்கமிருப் பார்போல் வந்துதலைப் பெய்தோம்;
கிங்கிணி வாய்ச் செய்த தாமரைப் பூப்போலே,
செங்கண் சிறுச்சிறிதே எம்மேல் விழியாவோ?
திங்களும் ஆதித்தியனும் எழுந்தாற் போல்,
அங்கணி ரண்டும் கொண்டு எங்கள்மேல் நோக்குதியேல்
எங்கள்மேல் சாபம் இழிந்தேலோ ரெம்பாவாய்.

அழகிய அகன்ற உலகத்து அரசர்கள் அகங்காரம் குலைந்து
உன்னுடைய அரியணையின் கீழே கூடியிருப்பது போல
நாங்களும் நெருங்கி வந்துள்ளோம்.
சலங்கையின் மணியைப் போல, பாதி திறந்த தாமரைப்பூ என்னும்படி
உன் கண்கள் சிறுது சிறுதாக எங்கள் மேல் விழிக்கலாகாதோ ?
சந்திரனும் சூரியனும் உதித்தாற் போல
அழகிய இருகண்களாலும் எங்களைப் பார்த்தால்
எங்கள் பாவங்கள் தொலைந்து விடும்.

Like the great kings of the wide world,
who came in hordes and stood humbly at your bedstead
we have come to you.
O lord will you not look at us, with your exquisite eyes
resembling the half-blown lotus similar to dancers ankel bells.
May the gaze of your two eyes fall upon us
like the sun and the moon risen together.
May the curse of sins on us be lifted.

நன்றி: தேசிகன்.காம்

Reservation

http://ia.rediff.com/news/2006/may/16inter2.htm?q=sp&file=.htm

(Also read the comments in the above link)

Krishna has 10 kids and went out of country for 10 years leaving behind a huge source of food. Two of his kids started dominating others and started to eat most of the food in the house, leaving the other eight starving to major extent. The eight kids become weak, so weak to the extent that they could not even eat what they were supposed to eat. If this continues, they will eventually starve to death. His father returned home. He ordered the two guys can eat upto 50% of the food and leave the rest to 8 guys. ofcourse the two will be affected temporarily, as they each use to eat 40% of the total food. Is Reservation bad ?